HOME         ALGEMEEN         PROFIEL         TARIEVEN         OPENINGSTIJDEN         CONTACT         PATIENTENPORTAAL        

Algemeen

 

Privacy  

Voor de registratie van persoonsgegevens van patiënten die behandeld zijn door Fysiotherapie Giessen-Ploemen.

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren wordt er een registratie bij gehouden van uw medische en administratieve gegevens. Wij doen dit in het elektronisch patiëntendossier Intramed. 
Op deze registratie is de Wet bescherming op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van u als patiënt.


Uw fysiotherapeut gaat zorgvuldig met uw gegevens om daarom is er binnen onze praktijk een privacy reglement die bovengenoemde zaken vastlegt. 
Reglement: 


Het doel van het elektronisch patiëntendossier (EPD) is: 
1. registratie van de geleverde zorg binnen de fysiotherapie 
2. naslag voor behandelend fysiotherapeut en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren, 
3. mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg aan patiënten en aan artsen, 
4. mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen, 


In het EPD worden de volgende gegevens opgenomen: 
1. personalia / identificatiegegevens 
2. financiële en administratieve gegevens 
3. (para)medisch / psychologische gegevens. 
Alleen de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden in het EPD vastgelegd. 

 

Inzagerecht: 
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

 

Beveiliging en geheimhoudingsplicht: 
De gegevens binnen het EPD worden geheim gehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben door het gebruik van een geautoriseerde toegang tot het EPD. 

 

Alleen fysiotherapeuten in dienst van fysiotherapie Giessen-Ploemen hebben toegang tot de gegevens die in onze EPD zijn opgenomen.  Indien er stagiares werkzaam zijn horen zij ook tot deze groep. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.? 

 

Gegevensverstrekking aan derden: 
Gegevens van patiënten worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt ook niet aan de naaste familie. Als patiënt dient u hiervoor toestemming te geven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 
Uw fysiotherapeut zal uw verwijzer / huisarts op de hoogte stellen van de voortgang van uw behandeling . dit kan zowel schriftelijk asl telefonisch. 

 

Patiënttevredenheid:
Binnen onze praktijk wordt de patiënttevredenheid van onze patiënten systematisch en automatisch gemeten via vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden door Mediquest BV (een extern geaccrediteerd bureau voor onderzoeksdiensten) verzonden, en op een geanonimiseerd en geaggregeerd niveau verwerkt. Uw fysiotherapeut zal u hierover tijdens de eerste behandeling meer uitleg geven en uw toestemming hiervoor vragen. Uw email adres wordt in het EPD ingevuld. Na afloop van de behandeling zal u een vragenlijst via de email toegezonden worden. Indien u geen email adres heeft, kan de fysiotherapeut u mogelijk vragen een vragenlijst per post te ontvangen en deze in te vullen. Indien u geen toestemming geeft  zult u geen vragenlijst ontvangen. Vragen hierover kunt u ten alle tijden aan uw betreffende therapeut stellen. 

 
Bewaartermijn:
Nadat uw behandeling als patiënt afgerond is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. 
Indien de gegevens zodanig bewerkt zijn dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs niet mogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm langer dan 10 jaar bewaard blijven. 

 

Website:
Deze wordt alleen gebruikt om praktijkinfo te delen. Foto’s van patiënten zullen hier niet op vermeld worden 

 

Klachten :
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen onze fysiotherapie praktijk, kenbaar maken. 

 

Beheer :
mevr. MHJ Ploemen is verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de persoonsregistratie. 
Uw behandelend fysiotherapeut is verantwoordelijk voor het (dagelijks) beheer van de gegevens. 

 

Wijzigingen:
Wijzigingen in dit reglement worden door de praktijkhouder  binnen de praktijk aangebracht. Wijzigingen in het reglement zijn direct nadat ze bekend gemaakt zijn van kracht. 

 

Inwerkingtreding: 
Dit reglement is per 25-05-2017 in werking getreden  

* met de fysiotherapeut wordt bedoeld alle fysiotherapeuten  en manueel therapeuten die werkzaam zijn bij fysiotherapie Giessen-Ploemen “ 

Privacy 2018

 

 

Klachtenregeling

Inleidend
U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Mijn collega zal dan een samenvatting van het gesprek maken en dit met Judith Ploemen(eigenaar praktijk) bespreken. U mag ook zelf een afspraak maken met Judith Ploemen als u er beide niet uitkomt middels het maken van een afspraak op giessenploemen@hetnet.nl

 

Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op of ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u ook het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Voor het IKG bij u in de regio kunt u terecht bij het Landelijk informatiepunt voor Patiënten.

 

Een klacht indienen, hoe werkt dat?
Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure.

Er zijn drie instanties, waar u met uw klacht terecht kunt:

  • *de Klachtencommissie van het KNGF
  • *de Commissie van Toezicht van het KNGF
  • *het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

 

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is kosteloos, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt echter per commissie. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

 

Schriftelijk indienen
Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders of verzorgers. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegenen daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres, evenals de naam en het praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur de brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.

 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend?

 

Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties:
Ledenadvies KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033-4672929 Landelijk Informatiepunt voor Patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel. 030-2661661